Advarsel Det ser ut til at din database må oppgraderes. Se Admin->Tools->Server Information for å finne ut hvilken versjon du kjører.

Salgsmelding kan skrives her


Gjeldende betingelser

Vi minner om at når du handler varer på nett har du enda sterkere forbrukerbeskyttelse enn ved tradisjonelt kjøp over disk i butikk. Forbrukerombudet har laget en grundig oversikt over dine rettigheter på sine nettsider.

Her finner du angrefrist skjema.

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Everyday-hero. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Everyday-hero så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Everyday-hero vil alltid gjøre sitt ytterste for at kundene skal  være fornøyde.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt inkludert mva. (og eks. Frakt), med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Everyday-heros side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom på forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Reklamasjon
Før feil meldes til Everyday-hero, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Everyday-hero har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Everyday-hero slik at Everyday-hero kan iverksette tiltak. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Everyday-hero melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Everyday-hero skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Everyday-hero, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Everyday-hero, betaler ikke Everyday-hero disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold
Everyday-hero er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Everyday-hero godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Everyday-hero sin kontroll, og som Everyday-hero ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Everyday-hero er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Everyday-hero sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Everyday-hero har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Bedrifter og offentlige etater får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før ordren effektueres. Everyday-hero har rett til å avslå kredittkjøp uten videre begrunnelse.

Endring i vilkårene
Everyday-hero forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Everyday-hero forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Everyday-hero fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo byrett som verneting.

Tilbake
IP-addressen din er: 107.20.115.174
Kopirett © 2017 Everyday-hero
Markedsføring i samarbeide med Internett Marketing.no
Everyday-hero for every man